شنبه ، 30 دی 1396
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
بسمه تعالی
 
دانشکده فنی و حرفه ای سماء ممقان
 

فرم عضویت کتابخانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

مقررات عمومی کتابخانه:

 
کتابهای مرجع ومجلات وروزنامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوندومراجعه کننده بایدازسالن برای مطالعه این گونه کتابهااستفاده نماید.
 
هرکتابی به مدت15روزامانت داده میشودودرصورت نیازونبودن متقاضی فقط یکباردیگروتا15روزقابل تمدید خواهدبود.
 
درصورت عدم عودت کتاب درزمان تعیین شده عضوملزم به پرداخت مبلغ500ریال جریمه به ازای هرروزدیرکردمیباشد.
 
درصورت صدمه دیدن یاگم شدن کتاب دانشجوملزم به جبران خسارت میباشد.
 
درصورت عدم رعایت سکوت ونظم ومقررات کتابخانه ازادامه عضویت فردجلوگیری به عمل خواهدآمد.
 
ازمراجعه کننده محترم تقاضامیشودکه موبایل خودراهنگام استفاده ازکتابخانه خاموش نماید.
 
هرفردمیتواندحداکثردوجلدکتاب به مدت15روزبه امانت بگیرد.
 
 
 
.ضمن آگاهی وقبول شرایط فوق درخواست عضویت درکتابخانه رادارم.
 
 
 
 

تماس با ما

آدرس:  ممقان، فلکه بعثت، آموزشکده عالی سما ممقان 

  تلفن: 2-4325971 3(41)

  فاکس: 4325970 3(41)

  ایمیل:

 info@mamaghan-samacollege.ir

آماربازدید


بازدیدهای امروز:153
بازدیدهای دیروز:288
بازدیدهای این ماه:3428
مجموع بازدیدها:498274
حداکثر بازدیدهای ماهانه:91664
صفحاتی که این ماه بازدید شده:17358

خبر نامه