پنجشنبه ، 02 خرداد 1398
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
آئین نامه و مقرارت آموزش
پست الکترونیکی پرینت PDF
ماده4 : دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي  انتخاب واحد درسي به واحد هاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند  ليکن در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير از  سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسي دانشجو با تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امکان پذير است. دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود.
تبصره : دانشجوياني که پس از انقضاي مهلت تعيين شده در  ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت . ليکن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي، آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد.
ماده 5 : تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است. مگر براي دوره هايي که رسما مستثني شده باشد.

نظام درسی
ماده 14 : هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.
درس پيشنياز: درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري که وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه  گردد.
دروس همنياز : دروسي است که بايد با هم  در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

تعداد واحد درسی و طول مدت تحصیل
ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يک نيمسال تحصيي نمي تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بيشتر باشد.
تبصره 4 : چنانچه در ترم آخر تحصيلي دانشجو فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد واحد دانشگاهي نتواند يک يا دو درس نظري آن را ( حداکثر به تعداد 4 واحد ) در نيمسال مزبور ارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مقاد تبصره 2 اين ماده دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يا دوره تابستان بصورت معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 5 : دانشجويي که ميانگين نمرات نيمسال او 17 يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه تعداد واحد هايي که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پايان  ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعيين شده در آن نظام آموزشي کمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب کند.

درس معرفی به استاد
ماده 20 : چنانچه دانشجو در يک نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حد اکثر دو درس نظري به ارزش حد اکثر 4 واحد باقيمانده داشته باشد مي تواند براي يکبار خارج از تفويم دانشگاهي  انتخاب واحد نموده و در فرصتي که از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس  يا دروس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداکثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) مي گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .

پیشنیازی و همنیازی
ماده 23 : در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در کلاسهای درس شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه، آن درس یا دروس را با درس وابسته در یکی از نیمسال های بعدی انتخاب و بگذراند ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند و یا در پایان ترم آنها را حذف نماید نمره درس وابسته حذف نمی گردد.
• دروس پيشنياز و جبراني پذيرفته شدگان دوره كارداني سال 85
• افزايش درس كارآفريني
پيرو بخشنامه شمارهُ 133593/41 مورخ 27/6/84 مراتب زير را به آگاهي مي رساند:
گذراندن دروس پيشنيازعمومي شامل زبان پيشنيازدانشگاهي، فيزيك، رياضي و مباني كامپيوتر و برنامه ريزي هر كدام به تعداد 2 واحد نظري كماكان براي كليه ي پذيرفته شدگان باهرنوع ديپلم اعم از كاردانش، فني و حرفه اي و چهارساله ي هنرستانهاي نظام قديم اجباري است
دروس پيشنياز وجبراني اصلي و تخصصي بر اساس جدول منضم به بخشنامه ي پيروي فوق حسب تشخيص گروه آموزشي ذيربط حداكثر به تعداد 6واحد متناسب با نياز رشته قابل ارائه به دارندگان مدرك ديپلم سه ساله ي كاردانش مي باشد
تذكر : مجموع واحدهاي درسي پيشنيازوجبراني اعم از عمومي ،اصلي و تخصصي كه به دانشجو ارائه مي شود نبايد از 14 واحد تجاوز كند
پذيرفته شدگان نيمسال اول سال تحصيلي 85-84 و بعد از آن كه در طول مدت تحصيلي از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند ليكن موفق به اتمام دروس دوره در حداكثر 3 سال نمي شوند از ادامه تحصيل محروم مي گردند
به ازاي هر 8 واحد دروس پيشنيازدانشگاهي يك نيمسال به طول سنوات تحصيلي خواهران وهمچنين برادراني كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند اضافه مي شود
ضمن ارسال يك نسخه سرفصل درس كارآفريني به تعداد 2 واحد نظري (32 ساعت) و يك واحد عملي (32ساعت) اعلام مي دارد گذراندن اين درس براي كليه ي رشته هاي كارداني پيوسته الزامي است و به تعداد واحدهاي درسي دوره (سقف دروس) آنها اضافه مي شود

دروس وصایای امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم
ماده 24 : انتخاب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) و آشنايي با قرآن کريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 براي کليه دانشجويان امکان پذيراست . و در سقف مجاز واحدهاي درسي يک نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس يا دروس نظري موضوع ماده 20  آنها را انتخاب و بگذراند.

حداکثر مدت مجاز تحصیل
ماده 28 : حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 3 سال ، کارشناسي پيوسته 6 سال و کارشناسي ارشد پيوسته 8/5 سال است.

حضور و غیاب دانشجو
ماده 31: غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري، عملي يا نظري – عملي، کارآموزي و کارورزي تا حد سه درس  در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از 3 درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.
ماده 32 : غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري ؛ عملي يا نظري – عملي ، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود.

حذف اضطراری
ماده 37 : دانشجو مي تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي - نظري خود را حذف کند مشروط باينکه واحد هاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز ( دوره اي 12 واحد - پاره وقت 10 واحد ، آموزش معلمان 8 واحد ) کمتر نشود.

حداقل نمره قبولی
ماده 41 : حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس  10 ( استثنائا  درس آشنايي با قرآن کريم 12 )  مي باشد. دانشجويي که در هر يک از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

اعلام نمرات
تبصره 1 : پس از اعلام ننايج، دانشجو مي تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته اعلام نظر نمايد.

پروژه و کارآموزی :
دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب دروس پروژه و کارآموزی هستند.
آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویان در خصوص تقلب در جلسه امتحان به شرح ذیل جهت اطلاع کلیه دانشجویان اعلام می گردد .
1-  تقلب در امتحان برای بار اول : متخلف ، به تنبیه مندرج در آیین نامه ( نمره 25/0  در درس مربوطه ) و توبیخ کتبی درج در پرونده محکوم می گردد .  
2- تقلب در امتحان برای بار دوم : متخلف ، به تنبیه مندرج در آیین نامه ( نمره 25/0  در درس مربوطه ) ومنع موقت از تحصیل در نیمسال بعد محکوم  می گردد .  
3- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان .
الف : فرستادن دیگری به جای خود به امتحان .متخلف ، به تنبیه مندرج در آیین نامه  ( نمره 25/0 در درس مربوطه ) و منع موقت از تحصیل از یک نیمسال تا تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم ) محکوم می گردد .
ب : شرکت به جای دیگری در امتحان : متخلف ، به تنبیه مندرج در آیین نامه ( منع موقت از تحصیل از یک نیمسال تا تغییر محل تحصیل دانشجو همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم ) محکوم می گردد .  
4- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های امتحانات و دانشگاه بود .
الف : متخلف به یکی ار تنبیهای مندرج در آیین نامه ( از توبیخ کتبی درج در پرونده تا منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات ) محکوم می گردد .
ب:  در صورتیکه اخلال در نظم منجر به هم خوردن نظم امتحانات گردد . متخلف به تنبیه مندرج در آیین نامه (  محروم از تسهیلات رفاهی تا منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات ) محکوم می گردد .

نكات مهم در مورد تخلف امتحاني
۱- همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان الزامي است و پشت و روي آن هيچ مطلبي نبايد نوشته شود.
۲- حاشيه نويسي در كتابهاي مجاز و همچنين استفاده مشترك از ماشين حساب ، كتاب قانون و فرهنگ لغات ممنوع است.
۳- صحبت كردن ،كف نويسي ،همراه داشتن نت ، اختلال در نظم و آرامش حوزه هاي امتحاني ، نزاع و توهين به كادراجرائي امتحانات تخلف محسوب شده و برابر مقررات برخورد خواهد شد.
۴- از آوردن تلفن همراه به جلسه امتحاني اكيداً خود داري شود.

دانشجوی مشروط
ماده 46 : دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته که در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند ( ميانگين نمرات نيمسالي آنها کمتر از  12 باشد ) اخراجي تلقي مي گردند.
نیمسال جبرانی
ماده 47 : دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالابردن ميانگين کل نمرات و کاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداکثر 14 واحد از درسهاي  نظري را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در يک  نيمسال و دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نيمسال تکرار کنند ، مشروط بر اينکه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند.


رشته:
آموزشکده  سما ممقان در مقطع کاردانی در 18 رشته پذیرش دانشجو دارد: الکتروتکنیک – الکترونیک -امور دامی - امور زراعی و باغی - تاسیسات - حسابداری - صنایع شیمیایی - صنایع فلزی - کامپیوتر - معدن - نقشه کشی معماری - مکانیک خودرو - گرافیک - نقاشی - ساختمان - نقشه کشی عمومی گرایش طراحی صنعتی- ساخت و تولید گرایش قالبسازی و ماشین افزار

دروس جبرانی
صنايع شيميايي :  شيمي عمومي - آزمايشگاه شيمي عمومي
معدن : علوم زمين و آزمايشگاه - نقشه برداري عمومي - نقشه برداري معدن
حسابداري : اصول حسابداري - حسابداري صنعتي
گرافيک : مباني هنرهاي تجسمي - طراحي
نقاشي : طراحي - عکاسي1 - چاپ دستي1
الکترونيک عمومي : مدارهاي الکتريکي - الکترونيک عمومی - مباني ديجيتال
الکتروتکنیک : مدارهاي الکتريکي - ماشين هاي الکتريکي DC - ماشين هاي الکتريکي AC
کامپيوتر : مباني برنامه سازي و وپژوال بيسيک
تاسیسات  : محاسبات فني1 - نقشه کشي تاسيسات - تاسيسات بهداشتي ساختمان - تکنولوژي تاسيسات بهداشتي2
ساختمان : ايستايي ساختمان – فن اوري ساختمان هاي فلزي - نقشه کشي فني ساختمان - نقشه برداري ساختمان
معماري :  مباني هنرهاي تجسمي - عناصر و جزئيات - طراحي
تکنولوژي پرورش دام : ميکروبيولوژي - اصول پرورش دام - تشريح و فيزيولوژي دام
تکنولوژي توليدات زراعي و باغي : گياه شناسي - آب و خاک
صنايع فلزي : رسم فني تخصصي - متالوژي عمومي - تکنولوژي جوش برق - تکنولوژي تغيير شکل نيم ساخته هاي فلزي 2- تکنولوژي جوش گاز
مکانيک خودرو : رسم فني عمومي و تخصصي - محاسبات فني
نقشه کشي عمومی گرایش طراحي صنعتي : جزاء ماشين - اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه - محاسبات فني - هندسه ترسيمي
ساخت و تولید :  رسم فنی – محاسبات فنی – اندازه گیری دقیق و آز

نظر ها
جستجو
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!
 

تماس با ما

آدرس:  ممقان، فلکه بعثت، آموزشکده عالی سما ممقان 

  تلفن: 2-4325971 3(41)

  فاکس: 4325970 3(41)

  ایمیل:

 info@mamaghan-samacollege.ir

آماربازدید


بازدیدهای امروز:819
بازدیدهای دیروز:1084
بازدیدهای این ماه:32599
مجموع بازدیدها:1004129
حداکثر بازدیدهای ماهانه:127387
صفحاتی که این ماه بازدید شده:85658

خبر نامه